Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.pirstukupasaulis.lt taisyklės Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), kurias Pirkėjui patvirtinus (apie susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina pažymėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.pirstukupasaulis.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku”), tampa Pirkėją ir Vilmą Butkuvienę, indv. v. k. 876572, internetinės parduotuvės www.pirstukupasaulis.lt valdytoją, toliau Pardavėją, įpareigojančių teisiniu dokumentu, kuriame yra apibrėžiamos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos įsigyjant prekę iš www.pirstukupasaulis.lt internetinės parduotuvės.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo www.pirstukupasaulis.lt internetiniame puslapyje metu, o norėdamas nusipirkti prekę šioje internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.

1.3. Pirkti www.pirstukupasaulis.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus turi teisę įsigyti prekių tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

Prekių naudojimas

2.1. Pirkėjas prekes turi naudoti griežtai taip, kaip yra nurodoma ir rekomenduojama atitinkamos prekės instrukcijoje. Atsižvelgiant į tai, kad prekės skirtos įvairių amžiaus grupių vaikams, Pirkėjas turi įvertinti žaislų tinkamumą ir keliamas rizikas ir paaiškinti jas vaikams prieš suteikdamas galimybę vaikams jais naudotis.

2.2. Visais atvejais, kilus abejonėms rekomenduojame susisiekti su www.pirstukupasaulis.lt atstovais. Kontaktinė informacija yra pateikiama www.pirstukupasaulis.lt internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai”. Mums rūpi Jūsų ir Jūsų vaikų saugumas.

Pirkimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti”.

3.2. www.pirstukupasaulis.lt nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad užsakymas patvirtinimas tuo momentu, kai jis pradedamas vykdyti.

3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.pirstukupasaulis.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjui tenka pareiga apmokant už prekes vienu iš šių Taisyklių leidžiamu būdu nurodyti teisingus duomenis, reikalingus apmokėjimui įvykdyti. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už klaidingų duomenų nurodymą.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti jokiems tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis arba turi pagrindo manyti, kad jie tapo žinomi tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją www.pirstukupasaulis.lt internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3. Pirkėjui tenka atsakomybė už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių ar pilnų duomenų, arba yra nurodomi klaidingi duomenys, visa su tuo susijusi rizika ir atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas taip pat yra atsakingas už savo duomenų atnaujinimą registracijos formoje, jeigu jie pasikeičia.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.pirstukupasaulis.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.pirstukupasaulis.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.pirstukupasaulis.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį) arba per taisyklėse nurodytą terminą grąžinti dalį prekių, įsigytų pagal sudarytą sutartį.

5.3. Pirkėjas negali grąžinti prekių šiais atvejais:

5.3.1. jei grąžinamos prekės, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;

5.3.4. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.

5.4. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.pirstukupasaulis.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir saugoti jo asmeninę informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse numatytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas dėl ypatingų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas už prekes jau buvo įvykdytas.

Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.pirstukupasaulis.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, netinkamai naudojasi www.pirstukupasaulis.lt internetine parduotuve, ar pažeidžia kitus savo įsipareigojimus Pardavėjui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai paskelbęs www.pirstukupasaulis.lt internetiniame puslapyje.

7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą ir vienašališkai nutraukti sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes bet kokiu šių Taisyklių leidžiamu būdu per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Pirkėjas už pasirinktas prekes turi teisę apmokėti vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai apmokėjimas Pirkėjui pervedant pinigus naudojantis jo pasirinkta elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Pardavėjo nurodytų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią www.pirstukupasaulis.lt internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą pasirinkus šį apmokėjimo būdą tenka Pirkėjui ir atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta atitinkamo banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, iš anksto perveda pinigus į www.pirstukupasaulis.lt banko sąskaitą bet kuriame banko skyriuje.

8.3. Pirkėjui pasirinktu būdu įvykdžius apmokėjimą už prekes, t.y. įskaičius Pirkėjo pervestas lėšas į Pardavėjo sąskaitą, pradedamas gaminti jo užsakymas. Užsakymo gaminimo terminas priklauso nuo užsakytos prekės. Knygelės siuvamos 14-20 dienų. Pirštų lėlės – 5-7 d.d.

Prekių pristatymas ir rizikos perėjimas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodo prekių pristatymo vietą.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodytoje prekių pristatymo vietoje prekes priimti pats asmeniškai. Tuo atveju, kai jis pats prekių nurodytoje pristatymo vietoje priimti negali, tačiau prekės buvo pristatytos nurodytu adresu, yra laikoma, kad Prekės buvo pristatytos tinkamai, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių netinkamo pristatymo ar nepristatymo.

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Susidarius ypatingoms aplinkybėms prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo tvarką.

9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos, arba pristatomos ne laiku dėl aplinkybių, už kurių susidarymą yra atsakingas Pirkėjas.

9.6. Prekių pristatymo metu, Pirkėjas, atsiėmęs siuntinį, turi apžiūrėti ir įvertinti jo būklę per 2 dienas. Pastebėjęs, kad pristatytas siuntinys ir/arba prekės yra pažeistos ar apgadintos, Pirkėjas privalo apie tai informuoti pardavėją per 2 dienas. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl nekokybiškų prekių, jeigu tokie pažeidimai nebuvo nurodyti jų pristatymo metu aukščiau nustatyta tvarka.

9.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo jo patvirtinimo apie prekių gavimą momento, 9.6 punkte nustatyta tvarka.

Prekių garantinis laikotarpis, keitimas, grąžinimas

10.1. Prekėms nėra taikomas joks specialus garantinis laikotarpis.

10.2. Nekokybiškos prekės gali būti gražinamos Pardavėjui tuo atveju, jeigu buvo laikytasi 9.6 punkte numatytos tvarkos. Tokiu atveju nekokybiškas prekės Pardavėjas nedelsiant savo sąskaita pakeičia kokybiškomis arba Pirkėjo pasirinkimu grąžina jam sumokėtą prekių kainą. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. 10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 5.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

10.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 5.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

11.1. Pardavėjas savo pasirinkimu gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje parduotuvėje www.pirstukupasaulis.lt.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, paskelbdamas apie tai www.pirstukupasaulis.lt internetinėje parduotuvėje.

Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus pateikia Pardavėjo internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės, taip pat pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sudarytos, aiškinamos ir taikomos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, išskyrus tarptautinės privatinės teisės normas ir Vienos Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių.

13.2. Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami geranoriškai. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registracijos vietą.

13.3. Pastabas dėl šių sąlygų turinio, Jūsų komentarus ir pasiūlymus prašytume teikti Pardavėjui elektroniniu paštu, nurodytu žemiau kontaktinėje informacijoje. Pardavėjo kontaktinė informacija: Vilma Butkuvienė, indv. v. k. 876572. Adresas: S.Gimžausko g. 9-1 Kaunas, Lietuva. Tel.nr. 861021981 El. pašto adresas: pirstukupasaulis@gmail.com

 

Pirkinių krepšelis